บุคลากรภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากห้วยม่วง ตำบลเหล่างาม

Card image cap
นางสาวิตรี ทองนุ่ม ผู้อำนวยการรพ.สต.ปากห้วยม่วง


วราภรณ์ แก้วชิณ
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.ปากห้วยม่วง

เพ็ญประภา พลแสน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.สต.ปากห้วยม่วง

บัณฑิตา คำลุน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.สต.ปากห้วยม่วง

กิตติกร เหล่ากัณหา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
รพ.สต.ปากห้วยม่วง

ประภัสสร นาคทอง
ผู้ช่วยทันตภิบาล
รพ.สต.ปากห้วยม่วง

สายฝน ศิริทิพย์
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
รพ.สต.ปากห้วยม่วง

พฤกษา สมรูป
คนงาน
รพ.สต.ปากห้วยม่วง

สะใบทอง อุดทุม
พนักงานทั่วไป
รพ.สต.ปากห้วยม่วง

เสาร์เอกภพ ทองโสภา
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.ปากห้วยม่วง