ข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะไล ตำบลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะไล ตำบลโพธิ์ไทร


ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะไล ตำบลโพธิ์ไทร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะไล ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณ 2522 ตั้งอยู่บ้านหินดาน หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เดิมเป็นอาคารสำนักงานผดุงครรภ์ แยกช่วยให้บริการประชาชน ในเขตฝั่งตะวันตก ของตำบลโพธิ์ไทร จำนวน 5 หมู่บ้าน เมื่อ ปี 2526 จึงยกถานะเป็นสถานีอนามัย 

ต่อมาได้ดำเนินการ ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ตามนโยบายรัฐบาลโครงการทศวรรษพัฒนาสถานีอนามัย เมื่อปี 2541 ตามแบบ 8170/36 งบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1,807,000 บาท และได้ต่อเติมอาคารชั้นล่างเมื่อปี พ.ศ. 2550 งบจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะไลมีพื้นที่ทั้งหมด2 ไร่1 งาน92 ตารางวามีหมู่บ้านรับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 1,084 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งหมด 4,944 คน อาสาสมัครสาธารณสุข 86 คน โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ จำนวน 3 โรงเรียน และมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 3 แห่ง

สภาพทั่วไป ขนาดพื้นที่และอาณาเขต
สภาพทั่วไป
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับ ม.2 ต.โพธิ์ไทร และ ต.เจียด อ.เขมราฐ
ทิศใต้ ติดกับ ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร และ อ. กุดข้าวปุ้น
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านเลาะ ม. 5 ต. โพธิ์ไทร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต. หัวนา อ. เขมราฐ
ลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ

ลักษณะทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม

เขตการปกครอง ( เฉพาะเขต รพ.สต.พะไล )
รายการ จำนวน
หมู่บ้าน 7
ตำบล 1
อปท. 1
หลังคาเรือน 1,084
ด้านการศึกษา ( เฉพาะเขต รพ.สต.พะไล )
รายการ จำนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3
โรงเรียนระดับประถมสึกษา 2
โรงเรียนขยายโอกาศ 1
โรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนเอกชน
ข้อมูลประชากร ( เฉพาะเขต รพ.สต.พะไล )
รายการ จำนวน
เพศชาย 2,501
เพศหญิง 2,443
รวมทั้งสิ้น 4,944
ข้อมูลบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะไล ตำบลโพธิ์ไทร
ตำแหน่ง ระดับ จำนวน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต.) 1
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ 1
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 2
นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) ปฏิบัติการ 1
พนักงานพิมพ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1
พนักงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ลูกจ้างชั่วคราว 1
ผู้ช่วยทันตภิบาล ลูกจ้างชั่วคราว 1

ข้อมูลสิ่งก่อสร้างภายใน รพ.สต.พะไล
จุดจอดรอฉุกเฉิน รพ.สต.พะไล
-- ยังไม่อัพโหลด

ห้องสุขา รพ.สต.พะไล

อาคารที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.พะไล

บรรยากาศโดยรอบ รพ.สต.พะไล
-- ยังไม่อัพโหลด

แก้ไขข้อมูลล่าสุด By : palai ( 2018-10-03 16:39:24 )