บุคลากรภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะไล ตำบลโพธิ์ไทร

Card image cap
นายประมวล ทองนุ่ม ผู้อำนวยการรพ.สต.พะไล


กัญยาณี ถิ่นโพนตาล
นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)ปฏิบัติการ
รพ.สต.พะไล

ศิริวรรณ โพธิ์ทา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพ.สต.พะไล

สว่างจิตร ภักดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.พะไล

พรรณี ผิวหอม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.พะไล

วนิชญา แก้วชิณ
ผู้ช่วยทันตภิบาล
รพ.สต.พะไล

ปราณี เทพอาษา
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.พะไล

พเยาว์ อินทร์น้อย
พนักงานทั่วไป
รพ.สต.พะไล

โสภา วงศ์ผา
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
รพ.สต.พะไล