ข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงใหญ่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงใหญ่


ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงใหญ่
สภาพทั่วไป ขนาดพื้นที่และอาณาเขต
สภาพทั่วไป
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับ
ทิศใต้ ติดกับ
ทิศตะวันออก ติดกับ
ทิศตะวันตก ติดกับ
ลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ
เขตการปกครอง ( เฉพาะเขต รพ.สต.ม่วงใหญ่ )
รายการ จำนวน
หมู่บ้าน
ตำบล
อปท.
หลังคาเรือน
ด้านการศึกษา ( เฉพาะเขต รพ.สต.ม่วงใหญ่ )
รายการ จำนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนระดับประถมสึกษา
โรงเรียนขยายโอกาศ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนเอกชน
ข้อมูลประชากร ( เฉพาะเขต รพ.สต.ม่วงใหญ่ )
รายการ จำนวน
เพศชาย
เพศหญิง
รวมทั้งสิ้น
ข้อมูลบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงใหญ่
ตำแหน่ง ระดับ จำนวน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต.) 1
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 1
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน 1
พนักงานพิมพ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1
พนักงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว 1

ข้อมูลสิ่งก่อสร้างภายใน รพ.สต.ม่วงใหญ่
จุดจอดรอฉุกเฉิน รพ.สต.ม่วงใหญ่
-- ยังไม่อัพโหลด

ห้องสุขา รพ.สต.ม่วงใหญ่
-- ยังไม่อัพโหลด

อาคารที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.ม่วงใหญ่
-- ยังไม่อัพโหลด

บรรยากาศโดยรอบ รพ.สต.ม่วงใหญ่
-- ยังไม่อัพโหลด

แก้ไขข้อมูลล่าสุด By : ( )