ข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม ตำบลสำโรง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม ตำบลสำโรง


ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม ตำบลสำโรง
สภาพทั่วไป ขนาดพื้นที่และอาณาเขต
สภาพทั่วไป
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเหล่างาม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาเลิน
ทิศตะวันออก ติดกับ รพ.สต.สำโรง
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาเลิน
ลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ
เขตการปกครอง ( เฉพาะเขต รพ.สต.นาขาม )
รายการ จำนวน
หมู่บ้าน 6
ตำบล 1
อปท.
หลังคาเรือน 983
ด้านการศึกษา ( เฉพาะเขต รพ.สต.นาขาม )
รายการ จำนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2
โรงเรียนระดับประถมสึกษา 3
โรงเรียนขยายโอกาศ 1
โรงเรียนมัธยมศึกษา 0
โรงเรียนเอกชน 0
ข้อมูลประชากร ( เฉพาะเขต รพ.สต.นาขาม )
รายการ จำนวน
เพศชาย 2,557
เพศหญิง 2,553
รวมทั้งสิ้น 5,110
ข้อมูลบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม ตำบลสำโรง
ตำแหน่ง ระดับ จำนวน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ 1
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน 1
พนักงานพิมพ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1
พนักงานทั่วไป พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1
นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1

ข้อมูลสิ่งก่อสร้างภายใน รพ.สต.นาขาม
จุดจอดรอฉุกเฉิน รพ.สต.นาขาม
-- ยังไม่อัพโหลด

ห้องสุขา รพ.สต.นาขาม
-- ยังไม่อัพโหลด

อาคารที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.นาขาม
-- ยังไม่อัพโหลด

บรรยากาศโดยรอบ รพ.สต.นาขาม
-- ยังไม่อัพโหลด

แก้ไขข้อมูลล่าสุด By : nutiang ( 2018-10-16 10:19:10 )