ข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารภี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารภี


ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารภี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารภี ซึ่งรับการยกฐานะจากสถานีอนามัยสารภี ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี   เริ่มก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณ 2529 ตั้งอยู่ที่บ้านสารภี ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เปิดให้บิการประชาชนเมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2529 และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2530 ต่อมาได้ดำเนินการต่อเติมอาคารขั้นล่างเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยการบริจาควัสดุอุปกรณ์และแรงงานจาก อสม. และประชาชนในพื้นที่ตำบลสารภี และเมื่อเอนตุลาคม พ.ศ. 2550 ได้รับความอนุเคราะห์ต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย พร้อมด้วยอุปกรณ์ จากการทอดกฐิน ของอาจารย์เจ้านางษณอนงค์   เครือคำแสนหวี และคณะศิษย์ และในปี 2555 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรในการต่อเติมห้องให้บริการทันตกรรม

สภาพทั่วไป ขนาดพื้นที่และอาณาเขต
สภาพทั่วไป

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารภีมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน  3 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา ตั้งอยู่ห่างจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากที่ตั้งโรงพยาบาลโพธิ์ไทรประมาณ 9 กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า มีแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ลำห้วย เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม, เลี้ยงสัตว์, การทำนา, การเพาะปลูก ฯลฯ  มีถนนสายหลักที่เชื่อมต่อกับหลายอำเภอ เช่น อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอตระการพืชผล อำเภอกุดข้าวปุ้น และอำเภอเขมราฐ      ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักอาชีพทำนา รองลงมา คือ อาชีพทำไร่ ทำสวนยางพารา

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร
ทิศใต้ ติดกับ บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9 ตำบลสารภี
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านกะลึง หมู่ที่ 6 และบ้านหินห่อม หมู่ที่ 5 ตำบลสารภี
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านภูเวียง หมู่ที่ 8 ตำบลสารภี
ลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศทั่วไป ฤดูร้อนมีอากาศร้อน แห้งแล้งมากในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายนของทุกปี ในฤดูฝนมีฝนตกชุกในระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน และในฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ มีอากาศหนาวถึงหนาวมาก

เขตการปกครอง ( เฉพาะเขต รพ.สต.สารภี )
รายการ จำนวน
หมู่บ้าน 6
ตำบล 1
อปท. 0
หลังคาเรือน 952
ด้านการศึกษา ( เฉพาะเขต รพ.สต.สารภี )
รายการ จำนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3
โรงเรียนระดับประถมสึกษา 3
โรงเรียนขยายโอกาศ 1
โรงเรียนมัธยมศึกษา 0
โรงเรียนเอกชน 0
ข้อมูลประชากร ( เฉพาะเขต รพ.สต.สารภี )
รายการ จำนวน
เพศชาย 2,324
เพศหญิง 2,293
รวมทั้งสิ้น 4,617
ข้อมูลบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารภี
ตำแหน่ง ระดับ จำนวน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต.) 1
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 1
ผู้ช่วยทันตภิบาล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1
พนักงานพิมพ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1
พนักงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว 1
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ลูกจ้างชั่วคราว 1
นักวิชาการสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว 1
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว 1

ข้อมูลสิ่งก่อสร้างภายใน รพ.สต.สารภี
จุดจอดรอฉุกเฉิน รพ.สต.สารภี

ห้องสุขา รพ.สต.สารภี
-- ยังไม่อัพโหลด

อาคารที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.สารภี
-- ยังไม่อัพโหลด

บรรยากาศโดยรอบ รพ.สต.สารภี

แก้ไขข้อมูลล่าสุด By : sarapee ( 2018-11-05 13:15:38 )