บุคลากรภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารภี

Card image cap
นายประสาร นาคทอง ผู้อำนวยการรพ.สต.สารภี


ดวงจันทร์ วงศ์พุฒ
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.สารภี

จุรีรัตน์ ภาระเวช
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.สารภี

บุญเรือง นาคทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.สารภี

ชัยณรงค์ สีแหล้
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
รพ.สต.สารภี

จงกนนี กุมภาพงษ์
ผู้ช่วยทันตภิบาล
รพ.สต.สารภี

วันชัย กุลโชติ
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.สารภี

มณีวรรณ เหล่ามา
พนักงานทั่วไป
รพ.สต.สารภี

มนัชนก นาคทอง
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
รพ.สต.สารภี