ข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฟานยืน ตำบลเหล่างาม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฟานยืน ตำบลเหล่างาม


ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฟานยืน ตำบลเหล่างาม
สภาพทั่วไป ขนาดพื้นที่และอาณาเขต
สภาพทั่วไป
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับ
ทิศใต้ ติดกับ
ทิศตะวันออก ติดกับ
ทิศตะวันตก ติดกับ
ลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ
เขตการปกครอง ( เฉพาะเขต รพ.สต.หนองฟานยืน )
รายการ จำนวน
หมู่บ้าน
ตำบล
อปท.
หลังคาเรือน
ด้านการศึกษา ( เฉพาะเขต รพ.สต.หนองฟานยืน )
รายการ จำนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนระดับประถมสึกษา
โรงเรียนขยายโอกาศ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนเอกชน
ข้อมูลประชากร ( เฉพาะเขต รพ.สต.หนองฟานยืน )
รายการ จำนวน
เพศชาย
เพศหญิง
รวมทั้งสิ้น
ข้อมูลบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฟานยืน ตำบลเหล่างาม
ตำแหน่ง ระดับ จำนวน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 1
พนักงานพิมพ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1

ข้อมูลสิ่งก่อสร้างภายใน รพ.สต.หนองฟานยืน
จุดจอดรอฉุกเฉิน รพ.สต.หนองฟานยืน
-- ยังไม่อัพโหลด

ห้องสุขา รพ.สต.หนองฟานยืน
-- ยังไม่อัพโหลด

อาคารที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.หนองฟานยืน
-- ยังไม่อัพโหลด

บรรยากาศโดยรอบ รพ.สต.หนองฟานยืน
-- ยังไม่อัพโหลด

แก้ไขข้อมูลล่าสุด By : ( )