ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรขอแจ้งขั้นตอนการเข้ากรอกเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเองกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) มีขั้นตอนการเข้าใช้งานดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ Happinometer 

2.ลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูล

3. Username : เลขบัตรประชาชน @ รหัสสถานบริการแต่ละแห่ง เช่น เจ้าหน้าที่ รพ.สต.พะไล 1234567890111@03758 

4. รหัสผ่าน : กำหนดเอง 6 ตัว

5. ยืนยัน : รหัสผ่าน 6 ตัว

6. กดปุ่มลงทะเบียน

7. เข้าสู่ระบบครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเองกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่กำหนดตามข้อ 2