ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและ

เลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความ

ความสามารถทักษะและสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความ

ความสามารถและสมรรถนะในตำแหน่ง พนักงานธุรการ