ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรขอเรียนว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีประกาศ ลงวันที่ 29 ธันวาคมพ.ศ. 2565 เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษยน 2565 – 30 กันยายน 2565 ) ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก