ข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง


ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง
สภาพทั่วไป ขนาดพื้นที่และอาณาเขต
สภาพทั่วไป
Re_03762_20181010150114_21713.jpg
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับ แม่นำ้โขง ขั้นสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดกับ บ้านโนนศาลา ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านพรสวรรค์ ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านหุ่งหลวง ต. แหนมแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่
ลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ
เขตการปกครอง ( เฉพาะเขต รพ.สต.สำโรง )
รายการ จำนวน
หมู่บ้าน 5
ตำบล 1
อปท. 1
หลังคาเรือน 727
ด้านการศึกษา ( เฉพาะเขต รพ.สต.สำโรง )
รายการ จำนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1
โรงเรียนระดับประถมสึกษา 3
โรงเรียนขยายโอกาศ 1
โรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนเอกชน
ข้อมูลประชากร ( เฉพาะเขต รพ.สต.สำโรง )
รายการ จำนวน
เพศชาย 1
เพศหญิง 5
รวมทั้งสิ้น 6
ข้อมูลบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง
ตำแหน่ง ระดับ จำนวน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (ผอ.รพ.สต.) 1
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 2
พนักงานพิมพ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1
พนักงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว 1

ข้อมูลสิ่งก่อสร้างภายใน รพ.สต.สำโรง
จุดจอดรอฉุกเฉิน รพ.สต.สำโรง

ห้องสุขา รพ.สต.สำโรง

อาคารที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.สำโรง
-- ยังไม่อัพโหลด

บรรยากาศโดยรอบ รพ.สต.สำโรง

แก้ไขข้อมูลล่าสุด By : somrong ( 2018-10-10 15:06:05 )